Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen –koordinaatiohanke

ESR+ -rahoitteinen koordinaatiohanke kokoaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen kehittämisen parissa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisesti toimivia ekosysteemejä, joihin kuuluu yritysten lisäksi muita yhteisötalouden toimijoita, oppilaitoksia, yhdistystoimijoita, rahoittajia ja viranomaisia.

Hankkeen tavoitteet

  1. Uusien yhteiskunnallisten yritysten ja yrittäjyyden sekä siihen liittyvän liiketoimintaosaamisen lisääminen
  2. Yhteiskunnallisissa yrityksissä sekä yhteisötaloudessa syntyvien sosiaalisten innovaatioiden edistäminen
  3. Arviointi- ja vaikuttavuusosaamisen lisääminen
  4. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden osaamisen ja verkostoitumisen edistäminen
  5. Osatyökykyisten ja muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden osaamisen lisääminen ja työllistyminen
  6. Kotimaisen ja kansainvälisen verkostoyhteistyön lisääminen ja kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti EU-tiedon välittäminen Suomeen
  7. Yhteiskunnallisiin yrityksiin liittyvän tiedon koonti ja tuottaminen
  8. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden tunnettuuden lisääminen.

Hankkeen tehtävät

Hankkeen myötä syntyy uusia yhteiskunnallisia yrityksiä ja liiketoimintoja, yrittäjien liiketoimintaosaaminen lisääntyy ja syntyy uusia sosiaalisia innovaatioita jotka leviävät uusissa, myös kansainvälisissä verkostoissa. Lisäksi hanke tuottaa ensimmäisen suomalaisen käsikirjan sosiaalisten innovaatioiden kehittämisestä, suojaamisesta ja skaalaamisesta sekä rahoittamisesta. Hankkeen ansiosta yritysten, yritysneuvojien, yhteisötalouden toimijoiden ja muiden kohderyhmään kuuluvien osaaminen lisääntyy. EU:n yhteisötalouden toimintasuunnitelmalle on luotu kansallinen toteuttamissuunnitelma, joka myös jalkautetaan.

Hanke kerää ja jakaa tietoa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen hyvistä malleista. Hanke synnyttää myös uutta kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta Suomessa sekä luo systemaattisen tavan kerätä ja esittää tietoa laajasti hyödynnettäväksi. Tämän myötä tiedon hyödynnettävyys päätöksenteon ja kehittämisen tukena paranee. Yhteiskunnallisten yritysten osaamisen lisääntyessä ja hyvien toimintamallien levitessä osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen helpottuu ja työllisyys paranee. Hanke vastaa osaltaan myös työllisyyden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen.

Koordinaatiohanke tekee tiivistä rakenteellista yhteistyötä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen (YYO) kanssa, ja osaamiskeskuksen rahoituksen päättyessä jatkaa osaltaan sen työtä yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanossa.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Silta-Valmennusyhdistys.

ARVO vastaa hankkeessa tiedonkeruun ja tiedon koordinoinnin työpaketista. Lisäksi ARVO osallistuu neuvonnan ja ohjauksen sekä hallinnon ja viestinnän työpaketteihin.

Muut toteuttajat

Valo-Valmennusyhdistys
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Vates
Diakonia ammattikorkeakoulu
Pellervo
Live-säätiö
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Kuntoutussäätiö