Kuntoutussäätiölle ARVO-lupaus tarkoittaa ennen kaikkea sosiaalista kestävyyttä

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen kertoo, miten ARVO-lupaus toteutuu Kuntoutussäätiön toiminnassa. Kuitunen pitää erityisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä tärkeänä.

ARVO-lupaus on Arvoliiton jäsenten lupaus toimia yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin mukaisesti, vastuullisesti ja eettisesti kestävästi. ARVO-lupauksen viisi kohtaa tiivistävät yhteiskunnallisen yrityksen peruspilarit ja hyvät toimintatavat. Voit tutustu ARVO-lupaukseen kokonaisuudessaan ARVO-lupaus sivulla.

Tässä jutussa Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen kertoo, miten ARVO-lupauksen periaatteet näkyvät konkreettisesti Kuntoutussäätiön toiminnassa. Kuntoutussäätiö on vuonna 1945 perustettu kuntoutuksen kehittäjä ja palvelutuottaja. Kuntoutussäätiön missiona on toimia kuntoutuksen suunnannäyttäjänä. Uudessa strategiassa visiona on olla kuntoutuksen vetovoimaisin kehittämisympäristö, jota rakennetaan yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuntoutussäätiö on Arvoliiton jäsen ja allekirjoittanut ARVO-lupauksen.

Kuvassa Soile Kuitunen. Hänellä on vaaleat, korvien alapuolelle ulottuvat hiukset, siniset silmät, beiget silmälasit ja kasvoilla kevyt hymy. Päällä vaalean sammalen sävyinen paita.
Soile Kuitunen on johtanut Kuntoutussäätiötä vuodesta 2015.

 

Asiakaskokemus ja asiakkaiden osallisuus toiminnan ytimessä

ARVO-lupauksen ensimmäinen kohta käsittelee vastuuta ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Jäsenet sitoutuvat ihmislähtöiseen toimintatapaan, jossa asiakasta ja tätä ympäröiviä ihmisiä kuullaan. ”Kuntoutussäätiön toiminnassa asiakaskokemus on ytimessä.” Kuitunen kertoo. ”Pyrimme aitoon osallisuuteen ja keräämme arjessamme jatkuvasti asiakasymmärrystä. Asiakkaiden kuulemista varten järjestämme paljon erilaisia asiakasfoorumeita ja työpajoja, joissa asiakkaat pääsevät mukaan kehittämään palveluitamme. Meille tämä on hyvin luontevaa, ajattelemme, että asiakkailla on paljon sellaista annettavaa, joka auttaa kuntoutuksen suunnannäyttämisessä. Siksi asiakkaiden kuuleminen ja osallisuus on työmme ydintä.”

 

Lähtökohtana yhteiskunnallinen tehtävä ja yhteiskunnallisen yrityksen toimintamalli

Kuntoutussäätiö perustettiin vuonna 1945 toteuttamaan yhteiskunnallista tehtävää. ”Koko säätiön toiminnan lähtökohtana on yhteiskunnallisen yrityksen toimintamalli ja inhimillisen ja yhteiskunnallisen vastuun kantaminen. Voiton tavoittelu ei ole keskiössä, mutta tämä ei tarkoita, etteikö toiminnan täytyisi olla kannattavaa. Taloudellinen kestävyys mahdollistaa muut kestävyyden osa-alueet.” Kuitunen sanoo. Kuntoutussäätiö on tyypillinen säätiö- ja yhdistyspohjainen yhteiskunnallinen yritys: Sillä on sekä myytäviä palveluita että erilaisin julkisin varoin toteutettavia hankkeita ja toimintaa.

Myös ARVO-lupauksen kohta neljä, avoimuus ja hyvä hallinto, näkyy Kuntoutussäätiön toiminnassa. Sen toiminnassa noudatetaan säätiöiltä vaadittuja hyvän hallinnon periaatteita. Kuitunen pitää tärkeänä selkeää raportointia ja yhteiskunnallista näkyvyyttä.

 

Sosiaalinen kestävyys yhdistyy ekologiseen kestävyyteen

ARVO-lupauksen kolmas kohta käsittelee ympäristövastuuta. Jäsenet lupaavat pitää huolta ympäristöstä, kierrättää tehokkaasti ja hidastaa omalta osaltaan ilmastonmuutosta. ”Kuntoutussäätiö ottaa ilmastonmuutoksen hillinnän vakavasti, ja käynnissä on tälläkin hetkellä erilaisia ekologiseen kestävyyteen liittyviä hankkeita.” Kuitunen kertoo.

”Meillä on myös hankkeita, joissa sosiaalinen ja ekologinen kestävyys yhdistyvät. Esimerkiksi Ympäristöministeriön kanssa toteutetun hankkeen pohjalta kehittämämme Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -toimintamallin avulla voidaan vastata kestävän kehityksen haasteisiin kunnissa ja järjestöissä. Mallissa järjestöt vastaanottavat ravitsemuspalveluiden tarjoiluhävikkiä ja tarjoilevat sen alueen asukkaille ja kohderyhmilleen. Toiminnassa koululaisten ja muiden kuntalaisten tietoisuus ruuan hiilijalanjäljestä lisääntyy, ja he pystyvät vaikuttamaan ympäristökysymyksiin. Yhä useammin sosiaalinen kestävyys yhdistyy ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ihmisiä autetaan sopeutumaan ilmastonmuutoksen kiihdyttämiin uusiin riskeihin, esimerkiksi terveysriskeihin.”

 

Yhteiskunnallisia haasteita ratkotaan yhteistyöllä yli sektorirajojen

”Ajattelen tismalleen samalla tavoin yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisesta kuin ARVO-lupauksessa sanotaan. Kukaan ei ratkaise suuria yhteiskunnallisia haasteita yksin.” Kuitunen toteaa. ”Kuntoutussäätiössä emme tee oikeastaan mitään yksin, yhteistyön tekeminen ja erilaisten kumppanuuksien kehittäminen on meille ensisijaista. Pidän itse todella tärkeänä, että kumppanuudet eivät jää vain operatiiviselle tasolle, vaan ne viedään strategiselle tasolle asti. Minulle se tarkoittaa, että jaetaan yhteinen päämäärä. Määritellään yhdessä ongelma ja tavoite sen ratkaisemiseksi ja sitten lähdetään ratkomaan ongelmaa yhdessä.”

”Hedelmällisintä yhteistyötä saadaan tehtyä, kun kaikki osapuolet haluavat ratkaista yhdessä määriteltyä haastetta. Kaikki laittavat peliin aivopääomaa. Tällaiset kumppanuudet edistävät parhaiten myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta.”

Kuntoutussäätiö tekee vuosittain yhteistyötä noin 150 järjestön kanssa ja säätiön kiinnitys järjestösektoriin on vahva. Järjestöjen lisäksi Kuitunen näkee paljon mahdollisuuksia yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä: ”Sektorirajojen ylittäminen on todella tärkeää ja toivoisin, että tulevaisuudessa se olisi entistä laajemmin mahdollista. Yhteiskunnalliset haasteet ovat niin perustavanlaatuisia ja monisyisiä, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan kaikkia.”

 

Korona-aika uudistanut toimintatapoja

”Korona on koetellut suomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta todella paljon. Meilläkin on kova huoli etenkin haavoittuvista ryhmistä ja heidän pärjäämisestään. Toisaalta olemme huomanneet, että monelle asiakkaalle uudet digitaaliset palvelut ja kohtaamisen tavat toimivat jopa paremmin kuin perinteiset. Olemme kehittäneet tämän vuoden aikana hybridimalleja kuntoutuspalveluihin, ja niistä on tullut paljon kiitosta. Itsekin hämmästyimme, että hybridimallissa palveluissa keskeyttämisen aste on laskenut aiemmasta 15 prosentista noin kolmeen prosenttiin.” Kuitunen kertoo.

”Pyrimme vaikuttamaan päättäjiin, jotta hybridimallit ja digitaalisuuden laaja hyödyntäminen jäisivät pysyviksi käytännöiksi myös pandemian jälkeiseen aikaan.”

 

Lisätietoja ARVO-lupauksesta: https://arvoliitto.fi/arvo-lupaus/ 

Lisätietoja Kuntoutusäätiöstä: https://kuntoutussaatio.fi/ 

 

Teksti: Eeva Toivanen / Arvoliitto