ARVOn tavoitteet kuntavaaleissa: Lisää laatukriteereitä kilpailutuksiin

ARVO haluaa, että kunnat ja kaupungit painottavat kilpailutuksissa enemmän laatukriteereitä, eivät pelkkää halpaa hintaa.

ARVO haluaa muistuttaa kuntavaaliehdokkaita ja tulevia valtuutettuja siitä, että kuntien ja kaupunkien pitäisi painottaa kilpailutuskriteereissä nykyistä enemmän halvan hinnan sijaan palvelun laatua. Nykyään kilpailutuskriteereissä hinnan merkitys korostuu liikaa.

ARVOn kuntavaalitavoitteet ovat nämä:
1. Kunnan palveluita ei kilpailuteta pelkän halvimman hinnan perusteella vaan laadun osuutta kilpailutuskriteereissä kasvatetaan.

2. Kunnat vaativat palveluntuottajilta ihmislähtöisiä ja laadukkaita palveluita.

3. Kilpailutuksia tekevien henkilöt osaavat arvioida nykyistä paremmin palveluiden kokonaisvaikuttavuutta ja pitkän ajan kustannuksia ja nämä otetaan huomioon palveluntuottajia valittaessa.

Hinta ei saa olla ainoa mittari sosiaali- ja terveyspalveluita tuotettaessa.

Halpa hinta ei läheskään aina ole kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Palveluita kilpailuttaessa pitää ottaa huomioon ratkaisun pitkäaikaiset vaikutukset.

Paljon palveluita tarvitsevan tai haastavassa elämäntilanteessa olevan ihmisen tilannetta täytyy tarkastella asiakaslähtöisesti ja tarjota siihen kokonaisratkaisu, joka vähentää palveluntarvetta ja muita kustannuksia tulevaisuudessa. Tämä vaatii esim. perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyötä. Näin syntyy säästöjä pitkällä aikavälillä.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat kunnille hyviä kumppaneita.

Ne ovat kotimaisia toimijoita, jotka maksavat veronsa aina Suomeen.

Yhteiskunnalliset yritykset edistävät monin tavoin paikkakunnan asukkaiden hyvinvointia. Niillä on usein paikkakunnallaan merkittävä rooli muun muassa ennaltaehkäisevän työn ja kansalaistoiminnan (vapaaehtoistyö, asukastilat, ennaltaehkäisevä työ jne.) kautta.

Suomi tarvitsee yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka tuottavat liiketoiminnan avulla kaikille hyvää elämää.