Hankintakriteereistä aitoon haluun työllistää

Diakonissalaitoksen Anna Eskola haastaa äänestämään ehdokasta, joka haluaa edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämistä. Myös yritykset voivat osaltaan vastata haasteeseen huomioimalla hankinnoissaan työllistämiskriteerin.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2021 lopussa kaikkiaan 327 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 79 000 korkeampi kuin edellisen vuoden helmikuussa (1).  

Työttömyys maksaa julkiselle taloudelle noin kuusi miljardia euroa vuodessa. Tulevat valtuutetut pääsevät vaikuttamaan toiminnallaan ja päätöksillään työllistymisen edistämiseen. Esimerkiksi kuntien hankinnoissa voidaan huomioida sosiaalinen vastuullisuus ja yhtenä kriteerinä työllisyys. Tällöin jo hankintavaiheessa tarjouspyynnössä on ehtona tai kannustimena vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistäminen.  

Tällaisia henkilöitä meillä on Suomessa iso joukko: osatyökykyiset, pitkäaikaistyöttömät, vammaiset ja kehitysvammaiset, maahanmuuttajat ja pakolaistaustaiset henkilöt sekä nuoret työnhakijat. Julkisten hankintojen arvo lasketaan vuosittain kymmenissä miljardeissa. Jos edes osaan näistä hankinnoista asetettaisiin työllistämiskriteeri, toisi se vuositasolla töitä kymmenille tuhansille työttömille työnhakijoille.

Kunnille säästöjä – ja tuloja 

Paitsi, että tämä toisi säästöjä kunnille – arviolta noin 13 000 euroa vuodessa per osatyökyinen – työllistäminen tuo roppakaupalla muita hyötyjä. Työllistyvä ihminen kokee itsensä merkitykselliseksi, kun ovet työelämään aukeavat. Lisäksi syntyy positiiviset taloudellisia vaikutuksia: verotulot lisääntyvät ja ostovoima kasvaa.  

Hankintakilpailutukseen osallistuvien yritysten kohtaanto-ongelmaan voi tulla helpotusta, kun rekrytointiin saa apua. Yrityksille malli toimii myös keinona toteuttaa yhteiskuntavastuuta. Huomioitavaa on, ettei työllisyyskriteerien käyttö ole selvitysten mukaan lisännyt hankinnoissa kustannuksia. 

Sosiaalisen vastuullisuuden painottaminen julkisissa hankinnoissa tarvitsee kuitenkin poliittista tahtotilaa. Tämän seikan perään voimme kukin äänestäjinä kysellä, ja toisaalta voimme vaikuttaa asiaan niissä organisaatioissamme, joissa itse työskentelemme. Me Diakonissalaitoksella olemme esimerkiksi tehneet vastuullisuusohjelman ja kirjanneet siihenDiakonissalaitoksesta työpaikka osatyökykyisille ja vaikeasti työllistettäville asiakkaillemme. Lisäksi ohjelmassamme sanotaan: Tavoitteenamme on, että kaikissa palvelusopimuksissamme on edellytyksenä osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien työllistäminen. Tavoitteena on, että edellä mainittujen työllistettyjen määrä nousee vuosittain. 

Haastamme myös muita toimijoita vastaaviin vastuullisiin linjauksiin ja tekoihinAloittaa voi vaikkapa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Hanki ja Työllistä -testiin vastaamisella  

Työhönvalmennus apuna työllistymisen polulla 

Kun työllistämisen avuksi yhdistetään työhönvalmennus, päästään varmasti vielä parempiin tuloksiin! Moni vaikeassa työmarkkina-asemassa oleva työnhakija tarvitsee tukea paitsi työpaikan löytämiseen, myös siellä työskentelyyn vähintäänkin työskentelyn alkuvaiheessa.  

Työhönvalmentaja on valmennuksen ja ohjauksen ammattilainen, jolta saa yksilöllistä tukea myös työelämätaitojen ja -valmiuksien kasvattamisessa. Hän auttaa työtehtävien räätälöinnissä, suunnittelussa ja perehdytyksessä. Työhönvalmentajan apua saa tarvittaessa myös työympäristöön ja -yhteisöön kiinnittymisessä. Myös työnantaja saa häneltä tietoa esimerkiksi saatavilla olevista tuistaNäin voidaan tehokkaasti tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työhön paluuta. 

Yhteiskunnallisena yrityksenä haastamme äänestämään ehdokasta, joka haluaa edistää työllisyyttä ja kehittää kuntalaisten palveluita vaikuttavammiksi ja ihmislähtöisemmiksi. Me olemme tässä työssä mielellämme mukana!  

Anna Eskola
Rinnekoti

Kirjoittaja toimii työllistymistä ja osallisuutta tarjoavien palvelujen johtajana Rinnekodissa, joka on yksi Diakonissalaitoksen toimialueista. Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen yritys ja Arvoliiton jäsen. 

Lähteet: 

1 Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2021]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/02/).

 

—–

Blogikirjoitus on osa Arvoliiton kuntavaalien alla julkaistavaa #ihmislähtöisetpalvelut-blogisarjaa, jossa yhteiskunnalliset yritykset kertovat toimintafilosofiastaan ja tavastaan tuottaa eettisesti kestäviä, vaikuttavia palveluita.

Tutustu Arvoliiton kuntavaaliteemoihin tästä.

Lue Arvoliiton kaikki kuntavaaliblogiartikkelit tästä.