Innovaatiot rohkeasti esille!  

Innovaatiotoiminnan merkitys korostuu, kun ratkotaan yhteiskunnallisia haasteita. Uusi selvitys yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisista innovaatioista nostaa esiin sosiaalisen innovaatiotoiminnan erityisen luonteen, innovaatioita edistävät tekijät ja pullonkaulat.  

Elämme jännittävää aikaa, jossa liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yhdistäminen on noussut kiinnostavaksi keskustelunaiheeksi. Yhteiskunnalliset yritykset ovat muutoksen eturintamassa tarjoamassa ratkaisuja moniin yhteiskunnan haasteisiin.

Harva kuitenkaan tuntee yhteiskunnallisten yritysten innovaatiotoiminnan merkitystä ja monimuotoisuutta erityisesti hyvinvointiamme koskevien haasteiden ratkaisemisessa. Nyt on aika nostaa yhteiskunnallisten yritysten innovaatiot esiin! 

Uusi selvitys yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisista innovaatioista valaisee aihetta ja tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuden pohtia, miten ne voisivat lisätä omaa innovaatiokykyään. 

Sosiaaliset innovaatiot – mitä ne ovat?

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia ratkaisuja (tuotteita, palveluja, malleja, markkinoita tai prosesseja), jotka tyydyttävät yhteiskunnallisia tarpeita paremmin kuin olemassa olevat ratkaisut. Ne myös käyttävät resursseja tehokkaammin kuin aiemmat ratkaisut ja avaavat mahdollisuuksia uudenlaiselle toiminnalle ja kumppanuuksille. 

Vaikka sosiaalisen innovaation käsite on yhteiskunnallisille yrittäjille kohtuullisen tuntematon, suurin osa yhteiskunnallisista yrityksistä näkee itsensä innovatiivisina eli uuden keksimiseen alttiina ja kykenevinä. Yhteiskunnalliset yritykset tuottavat uusia ratkaisuja ensisijaisesti terveyteen ja hyvinvointiin, työhön ja toimeentuloon, ympäristöön ja ekologisiin kysymyksiin sekä rikollisuuden ja päihdeongelmien kaltaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Aiemmin mainitussa selvityksessä tarkasteltuja sosiaalisia innovaatioita ovat mm.  hävikkiruoan myyntisovellus ResQ Club, osatyökykyisten työllistämisen Ratas-malli, asumisen ja työn yhdistävä Uuras-toiminta, sote-työn kommunikointiin kehitetty Fiilisluotsi-sovellus, työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sekä Siivouspäivä.

Tunnistatko sosiaalisen innovaation?

Innovatiivisuus mahdollistaa uusien ja tehokkaampien ratkaisujen tuottamisen yhteiskunnallisin ongelmiin. Se auttaa yritystä lisäämään positiivista vaikutustaan ja luomaan kestävää hyvinvointia.

Sosiaalisista innovaatioista voi olla myös taloudellista hyötyä. Yli puolet yhteiskunnallisista yrityksistä kertoo innovaatioiden tuovan niille liikevaihtoa. Toisaalta rahoituksen pitkäjänteisyys ja julkisten hankintojen käytännöt eivät tue innovatiivisuutta. 

Jotta sosiaalista innovaatiotoimintaa voidaan kasvattaa ja edistää, on yhteiskunnallisten yritysten itse tunnistettava innovaationsa ja kerrottava niistä ylpeästi.

Sosiaalisia innovaatioita on usein haasteellista tunnistaa innovaatioiksi, koska niitä ei kuvailla samalla tavalla kuin teknologia- ja tuoteinnovaatioita. Kuvauksista puuttuu usein uutuuden määrittely eli kirkastus siitä, miksi, miten ja kenelle ratkaisu tai palvelu on uusi. Uutuuden tunnistaminen on tärkeää niin sosiaalisten innovaatioiden kehittäjille kuin niitä arvioiville tahoille, kuten rahoittajille ja päätöksentekijöille.

Onko meillä sosiaalinen innovaatio?

Arvioinnin siitä, onko oma palvelu, tuote tai toimintamalli sosiaalinen innovaatio, voi aloittaa esimerkiksi seuraavasta listasta.

Missä määrin palvelu, tuote tai toimintamalli täyttää seuraavat piirteet: 

  1. Sisältää paljon aivan uusia oivalluksia ja keinoja sille, miten toimia yhteiskunnallisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi. 
  2. On yhteiskunnassa jo käytössä olevia ratkaisuja taloudellisesti ja muiden resurssien kannalta tehokkaampi tuottamaan ratkaisuja (”asiat tehdään oikein”). 
  3. On yhteiskunnassa jo käytössä olevia ratkaisuja vaikuttavampi, eli sen avulla pystytään aiempaa paremmin saavuttamaan halutut yhteiskunnalliset tulokset ja vaikutukset (”tehdään oikeita asioita”). 
  4. On yhteiskunnassa jo käytössä oleviin ratkaisuihin verrattuna toimintaprosessiltaan selkeämpi ja yksinkertaisempi.
  5. On taloudellisesti ja/tai sosiaalisesti ja/tai ekologisesti kestävämpi kuin yhteiskunnassa jo käytössä olevat ratkaisut (”tyydyttää nykyisten sukupolvien tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella”). 
  6. Perustuu kumppanuuksille ja yhteistyölle.
  7. Mahdollistaa ja edellyttää aivan uudenlaista kumppanuutta ja yhteistyötä. 
  8. Vahvistaa kansalaisvaikuttamisen ja demokratian mahdollisuuksia. 

Lähde: Yhteiskunnan kehittäjät ja uudistajat : Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot, VNTEAS-selvitys 2023 

Katja Anoschkin 
kehitysjohtaja
ARVO ry
katja.anoschkin@arvoliitto.fi