Yhteiskunnallisesta yrittämisestä

Miksi tarvitsemme yhteiskunnallista yrittämistä?

Yhteiskuntamme tarvitsee kehittyäkseen monenlaista yrittämistä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys edistää yhteiskunnallisia päämääriä liiketoiminnan keinoin. Taloudellisen voiton maksimointi ei ole yhteiskunnallisten yritysten keskeisin motiivi.

Määritelmä

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yksityisesti omistettuja, niiden liiketoiminnan tavoitteena on edistää yhteiskunnallisia päämääriä ja ne käyttävät voittojaan niiden tavoitteen mukaisten päämäärien toteuttamiseen.

Esimerkkejä yhteiskunnallisista yrityksistä

Lue esimerkkejä yhteiskunnallisten yritysten tekemästä työstä Tutustu yrityksiin -sivulta, jossa esittelemme ARVOn jäsenyrityksiä. ARVOn koko jäsenlistan näet jäseneksi-sivullamme.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan aloittamiseen ja rakentamiseen neuvoja ja taustatietoa löytyy hyvin meillaonidea.fi sivustolta. Sieltä löydät mm. yhteiskunnallisen yrittämisen oppaan, jota on ollu laatimassa myös ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen.

Yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit

  1. Yrityksen liiketoiminnan tarkoituksena on edistää jotakin yhteiskunnallista päämäärää: sosiaalinen, terveys/hyvinvointi, ekologinen, työllisyys, kulttuuri.
  2. Yritys toimii markkinoilla ja tuloista merkittävä osa tulee palvelu-/tavaramyynnistä.
  3. Yritys on riippumaton julkisesta sektorista (itsenäinen hallinto ja operatiivinen toiminta).
  4. Yritys käyttää voittojaan ensisijaisesti yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseksi ja toissijaisesti yrityksen kasvattamiseen.
  5. Yrityksen toiminta pohjautuu eettisiin ohjeisiin, se on läpinäkyvää ja hyvän hallintotavan mukaista.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on monipuolista

Arvo_y_yritykset_taulukko

Usein kysyttyä

Mitä tarkoitetaan yhteiskunnallisilla yrityksillä?

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat vahvan arvopohjan perusteella. Ne tuottavat palveluita ihmisläheisesti ja kustannustehokkaasti ja laittavat valtaosan toiminnastaan syntyneestä taloudellisesta voitosta yhteiskunnallisen päämääränsä toteuttamiseen. Ne ovat kotimaisia yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti ja läpinäkyvästi ja maksavat aina veronsa Suomeen.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntijoita ja ratkaisijoita, ja ne ovat sitoutuneita kehittämään pitkäjännitteisesti ympäröivää yhteiskuntaa ja asiakkaidensa hyvinvointia.

Mitä tarkoitetaan yhteiskunnallisella päämäärällä?

Yhteiskunnallinen päämäärä voi olla mikä tahansa päämäärä, joka edistää hyvinvointia, ratkaisee yhteiskunnallisia ongelmia tai esimerkiksi parantaa ympäristön tilaa.

Yhteiskunnalliset yritykset toimivat monilla toimialoilla (esim. rakentaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, osatyökykyisten työllistäminen, hyvinvointi- ja liikuntapalvelut). Yhteiskunnallisia yrityksiä voivat olla myös esimerkiksi yritykset, jotka toimivat kiertotalouden tai uusiutuvan energian parissa ja tekevät näin ollen bisnestä, joka hidastaa ilmastonmuutosta.

Yhteiskunnallista missiota toteuttaessaan nämä yritykset haluavat rakentaa liiketoiminnallaan parempaa Suomea ja jokaiselle hyvää elämää.

Kuinka mahdolliset voitot käytetään?

Yhteiskunnallisten yritysten tavoitteena on toimia taloudellisesti kannattavasti, jotta ne pystyisivät tuottamaan omalla liiketoiminnallaan yhteiskuntaan entistä enemmän positiivisia vaikutuksia, esimerkiksi tuottamaan mahdollisimman hyvää palvelua entistä useammalle. Yhteiskunnallinen yritys käyttää aina valtaosan voitostaan yhteiskunnallisen päämääränsä toteuttamiseen ja skaalaamiseen.

Miksi yhteiskunnallinen yrittäminen on eettistä?

Toiminta ei perustu lyhytnäköiseen taloudellisen voiton tavoitteluun. Yhteiskunnallinen yrittäminen keskittyy ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseen. Toiminnassa korostuu se, että yhteiskunnalliset yritykset haluavat saada aikaan vaikuttavuutta eli pysyviä positiivisia muutoksia.

Ovatko kaikki yritykset yhteiskunnallisia yrityksiä?

Eivät. Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa muista yrityksistä sen ensisijainen päämäärä: liiketoimintaa ja voittoa tehdään ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen päämäärän vuoksi. Tämä periaate on myös kirjattuna yrityksen yhtiöjärjestykseen, säätiön säädekirjaan, tai osuuskunnan tai yhdistyksen sääntöihin.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan yhteiskunnallisia yrityksiä on kuitenkin Suomessa jopa 20 000.

Ovatko yhteiskunnalliset yritykset muita parempia?

Eivät. Yhteiskunnallinen yrittäminen on yksi tapa toimia, ja myös muunlaista yritystoimintaa tarvitaan. Sidosryhmät, asiakkaat, sijoittajat ja henkilöstö arvostavat nykyään yhä enemmän vastuullisuutta ja yritystoimintaa, joka etsii liiketoiminnallaan ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Onko kolmannen sektorin toiminta yhteiskunnallista yritystoimintaa?

Ei välttämättä. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät automaattisesti ole yhteiskunnallisia yrityksiä. Jos järjestöllä tai säätiöllä on liiketoimintaa, voidaan sitä kutsua yhteiskunnalliseksi yritykseksi.

Voiko mikä tahansa organisaatio olla yhteiskunnallinen yritys?

Yhteiskunnallinen yritys ei rajoitu mihinkään toimialaan tai yhtiömuotoon.

Miksi yhteiskunnallisia yrityksiä tarvitaan?

Monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan erilaisia ongelmanratkaisutapoja. Yhteiskunnalliset yritykset uudistavat ja täydentävät hyvinvointivaltion palvelurakenteita ja toimivat inhimillisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Ne tuottavat palveluita tehokkaasti ja kehittävät uutta yhteistyössä muiden toimijoiden, esimerkiksi kuntien ja kaupunkien kanssa. Yhteiskunnallisia yrityksiä tarvitaan tuottamaan vaikuttavia, tehokkaita ja ihmisläheisiä palveluita, joilla yhteiskunta voi pitkällä aikavälillä säästää yhteisiä verorahoja.

Miksi ARVO on perustettu?

Suomessa on jo vuosikymmenien ajan ollut yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu siihen, että ne haluavat edistää jotain tärkeäksi kokemaansa yhteiskunnallista päämäärää. Tämä yhteiskunnallinen tavoite voi olla esimerkiksi lastensuojelutyö, ikäihmisten hyvinvointi, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, asunnottomuuden helpottaminen tai ympäristöongelmien ratkaisu.

ARVO on perustettu yhteiskunnallisten yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden verkostovaikuttajaksi ja tukemaan yhteiskunnallisten yritysten menestystä.

ARVO-verkosto kasvaa vauhdilla ja mukaan mahtuvat kaikenkokoiset toimijat. Varsinaiset jäsenet täyttävät yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit, mutta joukossamme on kannatusjäseninä myös toimijoita, jotka haluavat edistää tämän innovatiivisen toimintamallin edellytyksiä ja olla siten omalla panoksellaan mukana tukemassa ARVOn ajamaa Oikein Hyvää Bisnestä.

Täytyykö ARVOn jäsenellä olla Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys –merkki?

Ei tarvitse.