Arvo

Tästä on kyse

ARVO on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto ja ketterä vaikuttaja, joka edistää jäsentensä etuja.

Tarjoamme apua, näkyvyyttä ja tapoja luoda uutta arvoa ja menestyvää bisnestä. Vastuullisesti ja läpinäkyvästi.

Uskomme, että yhteiskunnallinen yrittäminen on kilpailuetu ja jäsentemme etu on yhteiskunnan etu.

Jäsenemme käyttävät taloudellisen voittonsa ensisijaisesti ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseen. Jokaisella yksilöllä, yrityksellä ja julkisyhteisöllä on valta valinnoillaan vaikuttaa, millaisessa Suomessa elämme.

ARVOn tarkoitus ja tehtävä

ARVO tukee yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan menestystä. Ajamme yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten tunnettuuden ja arvostuksen lisääntymistä. Tähtäämme sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakenteiden vahvistamiseen.

Panostamme erityisesti yhteiskunnallisten yritysten vaikuttavuuden todentamiseen, uusiin rahoitusmallien hyödyntämiseen ja vastuullisen johtamisen parempiin käytäntöihin. Teemme tiivistä yhteistyötä alan parhaiden käytännön toimijoiden, valtionhallinnon ja yliopistojen kanssa. Kokoamme samanhenkiset yritykset yhteen, keräämme tietoa, todisteita, tutkimuksia ja tarinoita jäsentemme työn tuloksista, ja autamme viestimään niistä aktiivisesti.

Alan johtavana edunvalvojana ARVO tekee myös aktiivista elinkeinopolitiikkaa. ARVO haluaa vaikuttaa niin paikallisesti, maakuntien kuin valtakunnan tasollakin niihin pelisääntöihin, joilla vastuullisen ja vaikuttavan liiketoiminnan tulevaisuus turvataan.

 

Missio

Oikein hyvää bisnestä.

Visio

ARVO on elinkeinoelämän vastuullinen vaikuttaja ja uudistaja.

 

Eettiset säännöt

ARVOn jäsenet ovat yksityisesti omistettuja yrityksiä tai muita yhteisöjä, ja ne harjoittavat liiketoimintaa omien arvolähtöisten tavoitteidensa mukaisesti. Taloudellisen voiton maksimointi ei ole itsetarkoitus, vaan kannattava liiketoiminta on väline yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseen omistajien omien sääntöjen määrittelemällä tavalla.

ARVOn jäsenet ovat vastuussa toiminnastaan paitsi omistajilleen myös ympäröivälle yhteiskunnalle. Liiton jäsenet noudattavat yhteisesti sovittuja eettisiä sääntöjä, jotka kirittävät eteenpäin kaikessa päivittäisessä toiminnassa.

1. Vastuu ympäröivästä yhteiskunnasta
Haemme ratkaisuja sekä oman yritystoimintamme että ympäröivän yhteiskunnan ongelmiin myös kansalaistoiminnallisesti alhaalta ylöspäin ja rakennamme aktiivisesti vuorovaikutusta paikallisten yhteisöjen kanssa.

2. Vastuullinen talous
Valtaosa taloudellisesta tuloksestamme investoidaan yhteiskunnallisen päämäärämme mukaiseen toimintaan. Kannamme vastuumme verovelvollisina emmekä sijoita veroparatiiseihin. Emme myöskään pyri taloudellisen voiton lyhytnäköiseen maksimointiin. Kampitamme omalta osaltamme harmaata taloutta pidättäytymällä pimeän työn tekemisestä ja teettämisestä. Emme tee yhteistyötä tai asioi yrityksissä, joiden tiedetään toimivan laittomasti.

Taloudellisen voiton lyhytnäköinen maksimointi ei ole soveliasta. Vastuullisten yritysten raha onkin kärsivällistä ja toimintamme tukee niin sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävän yhteiskunnan rakenteita ja ratkaisee tehokkaasti elinympäristömme ongelmia.

3. Vastuu ympäristöstä
Kannamme vastuumme toimintamme vaikutuksista ympäristöön, hidastamme omalta osaltamme ilmastonmuutosta, säästämme vettä ja minimoimme uusiutumattoman energian käyttöämme, hiilidioksidipäästöjämme ja tuottamamme jätteen määrää. Kierrätämme tehokkaasti, kirjaamme ympäristöohjelmamme julkisiksi ja raportoimme sekä onnistumisistamme että kehityskohteista.

4. Avoimuus ja Hyvä Hallinto
Kaikki liiketoimintamme on rehellistä, avointa ja hyvän hallintotavan mukaista. Olemme viestinnässämme läpinäkyviä ja totuudenmukaisia. Raportoimme toiminnastamme ja taloudestamme avoimesti ja ymmärrettävästi. Emme kannusta toimillamme tai markkinoinnillamme epäeettiseen kuluttamiseen tai asetu ristiriitaan kestävää kehitystä koskevien yleisten periaatteiden kanssa.

5. Henkilöstön arvostus
Haluamme olla hyviä ja haluttuja työnantajia. Tarjoamme työntekijöillemme arvostusta heidän työssään, maksamme kunnollista palkkaa oikeudenmukaisesti työn, tehtävien ja osaamisen mukaisesti. Työntekijöitämme johdetaan hyvin. Johdon palkitsemisessa noudatamme kohtuutta emmekä päästä palkkaeroja yrityksen sisällä kasvamaan epäoikeudenmukaisiksi.

Tuemme aktiivisesti työntekijöidemme työhyvinvointia, koko henkilöstömme kouluttautumismahdollisuuksia sekä työntekijöiden ja alihankkijoiden työoloja ja -ehtoja. Arvostamme eri työmarkkinajärjestöjen toimintaa ja tuemme työntekijöidemme aktiivista järjestäytymistä.

6. Arvopohjainen johtajuus
ARVOn jäsenyrityksenä nojaamme vahvasti arvoihimme. Näiden perusarvojen kunnioittaminen on yhtä tärkeää kuin menestyminen liiketoiminnassa.

Tilaa uutiskirje

tilaa-uutiskirje